Audits & focus

Een terugblik op de audits en de focus op meertaligheid

Afgelopen november is er een auditronde met als onderwerp ‘Waarden en normen’ geweest. Er is met elkaar gesproken over en gekeken naar o.a.:

  • het reflecteren op eigen handelen
  • het geven van feedback op elkaar
  • het delen van kennis en ervaring
  • samenwerking met ouders
  • samenwerking onderwijs
  • samenwerking met externe samenwerkingsverbanden

Reflecteren & feedback
Uit de audits is o.a. naar voren gekomen dat er op een respectvolle manier gecommuniceerd wordt met kinderen; kinderen worden positief aangesproken, er is oogcontact op kindhoogte, er wordt gepraat met en uitgelegd aan de kinderen, verwachtingen naar de kinderen worden verwoord, maar ook worden grenzen duidelijk gemaakt. De pm’ers geven oprechte aandacht aan de kinderen. Kinderen ervaren aandacht.

Het reflecteren op eigen handelen wordt onderling met collega’s gedaan, maar ook tijdens ontwikkelgesprekken met de clustermanager. Over het algemeen wordt ruimte gevoeld om elkaar feedback te geven. Een enkele geeft aan het lastig te vinden om feedback te geven als iets niet goed gaat.

Kennis & ervaring
Het delen van kennis en ervaring wordt als fijn ervaren, maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat er te weinig tijd hiervoor wordt ervaren. Een mooi voorbeeld van het delen van kennis is dat op een locatie een pm’er met een bepaalde interesse een presentatie tijdens een teamoverleg geeft om zo de eigen expertise met anderen te delen. Ook op andere manieren kan kennis met elkaar gedeeld worden, denk aan intervisie. Aankomend jaar wordt intervisie gegeven met de volgende onderwerpen: cultuur sensitief werken, moeilijke oudergesprekken, kinderparticipatie en gebruik van Puk.

Samenwerking
De samenwerking met ouders, onderwijs en externe organisaties wordt over het algemeen als goed ervaren. In communicatie met ouders is het soms zoekende wanneer ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn google translate of sleutelfiguren vanuit de gemeente.

Nieuwe focus: meertaligheid
Binnen Quadrant gaan wij het komend jaar met meertaligheid aan de slag. In Gouda hebben wij als kinderopvangorganisatie het convenant ‘Meer ruimte voor meertaligheid’ getekend. Dit convenant geeft aan dat door het geven van positieve aandacht aan meertaligheid de inclusiviteit als maatschappij vergroot. Een rijke taalontwikkeling met veel persoonlijk contact en met boeken en verhalen in de eigen taal of talen helpt hierbij. Het respect voor anderen zal groeien, net als de nieuwsgierigheid naar andere talen en culturen. Een onderwerp hierin is bijvoorbeeld ook Thuis is Taal waarin ouders een belangrijke rol spelen.

De verslagen van de audits zijn rechtstreeks naar de groepen en de senior pedagogisch medewerkers en clustermanagers teruggekoppeld. Zij bespreken samen welke ontwikkelingen ze in willen zetten en nemen dit op in de pedagogisch werkplannen. Zo werken wij samen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit.

Heb je interesse is het algemene verslag? Mail dan naar d.vanmourik@quadrantkindercentra.nl.